Świetlica szkolna serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w wojewódzkim konkursie fotograficznym „Dzień Ziemi w obiektywie”, który jest organizowany przez Szkołę Podstawową nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III uczęszczających do świetlic szkolnych.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury oraz jej ochrony, rozwijanie wrażliwości i kształtowanie wyobraźni uczniów. Fotografia ma przedstawiać postawy proekologiczne w odniesieniu do ochrony środowiska najbliższego dziecku.

Dzieci, które są zainteresowane konkursem mogą wykonać pracę i dostarczyć ją do naszej świetlicy szkolnej wraz z wypełnionymi drukami- załącznik 1 i 2 do dnia 25 kwietnia 2022. W związku z tym, iż możemy jako szkoła zgłosić 5 prac, zostanie powołana wewnątrzszkolna komisja, która wybierze prace do dalszego etapu.

Regulamin konkursu oraz druk zgody i oświadczenie (załącznik 1 i 2) przesyłamy w załączniku. Druki można pobrać również u nauczycieli świetlicy.

Zapraszamy

Nauczyciele świetlicy


Regulamin

wojewódzkiego konkursu fotograficznego

„Dzień Ziemi w Obiektywie”

dla wychowanków świetlic szkolnych

I. Organizator

Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku.

II. Cele konkursu:

 • Fotografia ma przedstawiać postawy proekologiczne w odniesieniu do ochrony środowiska najbliższego dziecku,
 • zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury oraz jej ochrony,
 • wdrażanie uczniów do zdrowej rywalizacji i godzenia się z porażką,
 • rozwijanie wrażliwości i kształtowanie wyobraźni uczniów,
 • docenienie kreatywności i pomysłowości.

III. Warunki uczestnictwa:

 • Czas trwania konkursu: 01-30.04.2022r.
 • Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie fotografii na temat „Dzień Ziemi w obiektywie”.
 • Konkurs ma charakter wojewódzki i jest skierowany do uczniów klas I-III uczęszczających do świetlic szkolnych.
 1. Uczestnik może zgłosić do konkursu 1 zdjęcie. Każda świetlica maksymalnie 5 prac.
 2. Praca powinna być wykonana samodzielnie.
 3. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie wersji papierowej na adres Organizatora (pkt. V Regulaminu).

Zdjęcie powinno być w formacie A5, A4 lub 10x15, 13x18 bądź większym.

 1. Do pracy konkursowej należy dołączyć następujące informacje:
 • dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, klasa)
 • nazwa szkoły, adres szkoły,
 • nazwisko nauczyciela,
 • numer telefonu, adres e-mail autora/rodzica,
 • tytuł fotografii,
 • data i miejsce wykonania fotografii (fotografia powinna być wykonana w bieżącym roku szkolnym),
 • praca nie może brać udziału w innych podobnych konkursach,
 • w temacie należy wpisać: Wojewódzki Konkurs Fotograficzny – „Dzień Ziemi w obiektywie”.

IV. Kryteria oceny pracy:

 • Praca zgodna z tematem.
 • Pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu.
 • Samodzielność wykonania.

V. Termin i miejsce nadsyłania prac

Pracę oraz wypełnioną Kartę Uczestnika (stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) należy przesłać poprzez pocztę na adres organizatora do 30 kwietnia 2022 roku, na poniższy adres (z dopiskiem: Wojewódzki Konkursu Fotograficzny „Dzień Ziemi w obiektywie”):

Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku

ul. Szyprów 3

80-335 Gdańsk

tel. 58 5579822

email: dzienziemi89@wp.pl

VI. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników.

 1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
 2. Spośród nadesłanych prac Jury będzie oceniać pracę w dwóch kategoriach wiekowych (klasy I i klasy II-III).
 3. Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad.
 4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
 5. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie i drogą elektroniczną oraz ogłoszone na stronie internetowej szkoły: sp89.edu.gdansk.pl do 10.05.2022 r.
 6. Prezentacja wyróżnionych i nagrodzonych prac odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku, ul. Szyprów 3 podczas uroczystej gali Konkursów Wojewódzkich, o terminie, którego organizator poinformuje.
 7. W przypadku nauki zdalnej wyniki i prace konkursowe zostaną opublikowane na stronie szkoły i na FB.
  Uczestnicy zostaną poinformowani indywidualnie o formie i terminie odbioru nagród i dyplomów.
  Osoba do kontaktu – w przypadku pytań do konkursu: Magdalena Reterska e-mail: dzienziemi89@wp.pl
 1. Prace, które biorą udział w konkursie przechodzą na własność organizatora.