Rada Rodziców serdecznie zaprasza uczniów klas 0-VIII do udziału w konkursie „1% w Waszych rękach”. W tym roku postanowiliśmy całą kwotę uzyskaną jako 1% podatku dla naszej szkoły przeznaczyć na Wasze pomysły na integrację klasy.

Aby wziąć udział w konkursie klasy powinny przygotować projekt, który będzie służyć integracji klasy oraz zacieśnianiu więzów koleżeńskich. Wyjście do kina? Zestaw do unihokeja? Hodowla kwiatów na klasowym parapecie? Czekamy na Wasze pomysły! Nagrodzimy aż 4 najlepsze projekty!

Szczegółowy regulamin dostępny jest u wychowawców oraz poniżej. Konkurs trwa od 01 kwietnia 2022 r. do 15 maja 2022 r.

REGULAMIN

„1% w Waszych rękach” finansowanego ze środków pozyskanych ze zbiórki 1% podatku za rok 2020 przez Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej nr 79 .

Regulamin określa zasady realizacji wydatków Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej nr 79 im. (zwanej dalej RR) w ramach konkursu „1% w Waszych rękach”. Konkurs ma na celu zaangażowanie klas/oddziałów jako grupy, zwiększenie integracji uczniów, która ucierpiała w wyniku izolacji podczas pandemii.

 1. Wielkość budżetu

1.1. RR ze swoich środków przeznaczy 2279,10zł brutto na realizację pomysłów (dalej zwanych Projektami), które uzyskają akceptację w ramach konkursu.

1.2. RR zarezerwuje dodatkowo kwotę 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto.

 1. Projekty

2.1. Zgłaszane Projekty muszą być zgodne z celami, na które mogą być wydatkowane środki RR, tj. ze statutem szkoły, związane z działalnością edukacyjną, wychowawczą, kulturalną, sportową, wspieraniem funkcjonowania szkoły i uczniów.

 • Projekty będą rozpatrywane w dwóch kategoriach wiekowych
 • Klasy 0-III,
 • Klasy IV-VIII.

2.2. Projekty musza być wykonalne.

2.3. Oceny zgodności i wykonalności dokonuje Prezydium RR w porozumieniu z Dyrekcją szkoły.

2.4. Wartość pojedynczego projektu nie może być wyższa niż

 • 500 zł w klasach 0-3 brutto
 • 1000 zł w klasach 4-8

2.5. Sfinansowany zostaną

 • Dwa projekty w klasach 0-3
 • Dwa projekty w klasach 4-8

Projekty będą realizowane w kolejności wyłonionej przez Prezydium RR.

 1. Zgłaszanie propozycji Projektów

3.1. Projekty muszą być zgłaszane przez całą klasę/oddział Szkoły Podstawowej nr 79 w Gdańsku, przy czym w przypadku uczniów klas 0, 1, 2 i 3 wymagane jest wsparcie wychowawcy.

3.2. Projekty należy zgłaszać z wykorzystaniem formularza, który jest Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3.3. Formularze zgłoszeniowe należy przesłać na adres RR rr.sp79@wp.pl w terminie zgodnym z harmonogramem, który jest Załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu.

3.4 Każdy przedstawiony pomysł/projekt musi posiadać

 • tytuł,
 • opis wykonania,
 • budżet
 • argumenty wskazujące dlaczego ten projekt jest potrzebny i warty realizacji.

Wszelkie ilustracje, zdjęcia, schematy i rysunki uczniów będą dodatkowo punktowane.

3.5. Prezydium RR dokona weryfikacji Projektów pod kątem ich zgodności z niniejszym Regulaminem i przedstawi listę rankingową. Decyzja komisji RR jest ostateczna.

 1. Decyzja

4.1. Prezydium RR zliczy głosy oddane na każdy z Projektów.

4.2. Projekty zostaną umieszczone na liście rankingowej w kolejności od największej do najmniejszej łącznej liczby otrzymanych głosów. W przypadku równej liczby głosów oddanych na kilka Projektów, o kolejności tych Projektów na liście rankingowej zdecyduje Prezydium RR.

4.3. Do realizacji wybrane zostaną Projekty zgodnie z lokatą na liście rankingowej do chwili wyczerpania budżetu, o którym mowa w punkcie 1.1 niniejszego Regulaminu.

 1. Realizacja

5.1. Po potwierdzeniu otrzymania dofinansowania wybranych konkursu, RR razem ze zwycięską klasą i wychowawcą rozpoczną ich realizacje w porozumieniu z Dyrekcją szkoły.

5.2. W przypadku niewykorzystania przyznanych środków w terminie zgodnym z harmonogramem, który jest Załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu pozostaną one w dyspozycji RR do realizacji innych celów statutowych RR.

Harmonogram konkursu

Zadanie

Termin od

Termin do

Zgłaszanie projektów

01.04.2022

15.05.2022

Weryfikacja projektów

16.05.2019

17.05.2022

Ogłoszenie wyników

nd

18.05.2022

Realizacja projektów

21.05.2022

15.06.2022

Podsumowanie projektów w zespołach i rozliczenie środków

15.06.2022

24.06.2022

Prezentacja efektów zrealizowanych projektów

nd

Zakończenie roku szkolnego