wersja PDF tutaj

 

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79 W GDAŃSKU

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

 

Kształcenie zdalne opierać się będzie na komunikacji między nauczycielami, rodzicami i uczniami. Podstawową formą komunikacji jest Gdańska Platforma Edukacyjna. Dopuszczalne są inne formy i metody komunikacji, przy czym wszyscy muszą mieć do nich równy dostęp.

Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość  oznacza wykorzystanie w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela.

 

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to zajęcia, które:

Mogą być realizowane z wykorzystaniem materiałów w postaci elektronicznej np.:

 • dostępnych na stronach MEN, w tym na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej https://epodreczniki.pl/,
 • stronach CKE https://cke.gov.pl/ i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych np. https://www.oke.waw.pl/,
 • materiałów prezentowanych w programach i na stronach internetowych telewizji i radiofonii,
 • innych materiałów wskazanych przez nauczyciela;
 • mogą być realizowane w inny sposób wskazany przez nauczyciela.

 

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to aktywność nauczyciela i ucznia, która może odbywać się z użyciem monitorów ekranowych, ale także bez ich użycia – w formie ustalonej przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami szkoły i po poinformowaniu rodziców dziecka (ucznia) o sposobie realizacji zajęć.

  

Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu m.in. o:

 • materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;
 • zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/;
 • dzienniki elektroniczne;
 • komunikację poprzez pocztę elektroniczną;
 • media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu;
 • lekcje online;
 • programy telewizji i audycje radiowe;
 • zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły;
 • podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada.
 • kontakt telefoniczny z nauczycielem;
 • inne sposoby wskazane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami i przy wsparciu organu prowadzącego.

Ważne!

Nauczaniem zdalnym nie jest tylko nauka w trybie on-line, czy tzw. wideo lekcje!

Uczniowie mogą przesyłać drogą elektroniczną odrobione prace domowe (w postaci skanów lub plików), a jeśli nie mają możliwości skorzystania z Internetu to również telefonicznie mogą porozumiewać się z nauczycielem.

Nauczanie zdalne może więc mieć różną formę, musi jednak uwzględniać możliwości (psychofizyczne i techniczne) wszystkich uczestników tego procesu, czyli szkoły (nauczycieli) oraz uczniów (i ich rodziców). Należy pamiętać o zasadzie równego dostępu i równego traktowania!

Wychowawca klasy

 1. w porozumieniu z rodzicami ustala możliwe formy pracy zdalnej lub w inny sposób z każdym uczniem – informacje te przekazuje wszystkim nauczycielom prowadzącym zajęcia w danej klasie.
 2. ma stały kontakt z uczniami i rodzicami – rozwiązuje problemy wynikające z nauczania zdalnego oraz wspiera swoich uczniów.

 

Nauczyciele

 1. Organizują pracę z uczniami, informując ich o możliwym trybie pracy (formach i częstotliwości kontaktu, zakresie zadań, materiałach, terminie i formach indywidualnych konsultacji, terminach i formach oddawania prac itp., zasadach oceniania).
 2. Zakres przekazywanych treści i zadań zadawanych do wykonania nie powinien być zbyt obszerny, aby nie przerósł możliwości uczniów, co zniechęci ich do pracy i przyniesie skutki odwrotne do zamierzonych.
 3. Nie wszyscy uczniowie mogą mieć w pełni swobodny dostęp do sieci. Niektórzy muszą się dzielić komputerem czy telefonem z rodzeństwem (zwłaszcza młodszym lub rodzicami pracującymi zdalnie).

Warto pamiętać, że:

logowanie, przesyłanie, generowanie postaci elektronicznej to dla uczniów dodatkowy czas poświęcony na naukę.

 1. Terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie. Wiadomości i zadania od jednego nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny być przekazywane z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi otrzymywanymi zadaniami z pozostałych przedmiotów.
 2. Zaleca się, aby instrukcje dla uczniów były proste i jasne, nieprzeładowane treściami nieistotnymi.
 3. W komunikacji należy pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu w relacjach uczeń-nauczyciel. Prowadzona korespondencja może stanowić część dokumentacji przebiegu nauczania.
 4. Nauczyciel jest zobowiązany do przygotowania tygodniowego zakresu materiału dla uczniów danej klasy z danego przedmiotu i poinformowanie rodziców.

Nauczyciele wspomagający dostosowuje treści dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 1. Nauczyciel jest zobowiązany do wyznaczenia dyżurów pracy zdalnej między godz. 8.00 – 16.00.
 2. Nauczyciel samodzielnie ustala terminy oddawania zadań przez uczniów z zachowaniem zasad higieny pracy uczniów.
 3. Nauczyciel ustala formę oceniania ze swojego przedmiotu i informuje uczniów oraz rodziców. Nauczyciel musi dać informację zwrotną uczniowi – należy zawsze wskazać, co uczeń zrobił dobrze, a nad czym musi jeszcze popracować.
 4. Pedagog i psycholog szkolny pełnią dyżury przy komputerze na platformie GPE w godzinach 10.00 – 14.00. Udzielają porad i wsparcia oraz umawiają się na indywidualny kontakt z dzieckiem i rodzicem.
 5. Nauczyciele rewalidacji i logopedii przekazują uczniom i rodzicom materiały do ćwiczeń.
 6. Nauczyciele świetlicy aktywizują dzieci i młodzież poprzez gry i zabawy w nauczaniu zdalnym.
 7. Nauczyciele biblioteki wspierają dzieci, rodziców i nauczycieli w wyszukiwaniu materiałów i lektur do prowadzenia nauczania zdalnego.
 8. Nauczyciele są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji nauczania w postaci tygodniowej tabeli realizacji podstawy programowej lub wykonywanej pracy na rzecz i dla ucznia.

 

Uczniowie

 1. Samodzielnie (np. przez e-dziennik) lub z pomocą rodziców nawiązują kontakt z wychowawcą i nauczycielami.
 2. W zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do kontaktu zdalnego - organizują naukę własną w domu.
 3. Najlepsze efekty daje praca systematyczna.
 4. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszają nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).
 5. Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe.
 6. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.
 7. Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane).

 

Rodzice

 1. Należy zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.
 2. Warto być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły.
 3. W miarę możliwości wspierać (ale nie wyręczać!) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.

Obecna sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa jest trudna dla wszystkich członków społeczności szkolnej – Rodziców, Uczniów i Nauczycieli. Najważniejsze jest wzajemne zrozumienie i stały kontakt.