Szanowni Państwo. 

Rodzice i Opiekunowie uczniów klas I – III

Od poniedziałku 18 stycznia 2021r. uczniowie klas I – III rozpoczynają naukę w szkole w trybie stacjonarnym. Wszystkie zajęcia odbywać się będą w reżimie sanitarnym, zgodnie z najnowszymi wytycznymi MEN, MZ i GIS.

Bardzo prosimy rodziców uczniów klas I – III o oddanie wypożyczonego sprzętu komputerowego do sekretariatu szkoły w dniach 18 – 19 stycznia 2021r.

Ważne:

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

 • Bardzo prosimy, w miarę możliwości, o przyprowadzanie uczniów bezpośrednio przed lekcjami i o odbieranie ich po zakończonych zajęciach.

 • Uczniowie wchodzą do szkoły i udają się bezpośrednio do swoich sal, i tak:
  • klasy I – wchodzą i wychodzą wejściem głównym
  • klasy II - wchodzą i wychodzą wejściem bocznym od strony boisk (teren rekreacyjny)
  • klasy III - wchodzą i wychodzą wejściem bocznym od strony placu zabaw.

 • Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 • Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.

 • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

- 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

- dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

- dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

- opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

 • Świetlica szkolna będzie czynna w godz. 7.00 – 16.00. Bardzo prosimy o odbieranie uczniów po zajęciach lekcyjnych. Zajęcia świetlicowe będą odbywać się, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki.

Szczegółowe wytyczne: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3