W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła dołączyła do Krajowej sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz Europejskiego Programu Szkoły dla Zdrowia w Europie.   Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z modelem Szkoły Promującej Zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej, długofalowej  i systematycznej pracy.

Pragniemy kontynuować nasze działania realizując nowe programy, podejmując nowe przedsięwzięcia mające na celu tworzenie szkoły nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla ucznia, sprzyjającej jego wszechstronnemu rozwojowi, propagującej działania dla umacniania zdrowia podejmowane przez uczniów, pracowników szkoły, dbające o dobry klimat społeczny, który sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu całej społeczności szkolnej.   Poprzez wnikliwą obserwację, wywiady oraz badania ankietowe ewaluujemy nasze działania w zależności od potrzeb.

Przez najbliższe dwa lata, oprócz realizacji różnych projektów i programów w szeroko rozumianej edukacji prozdrowotnej, zadaniem priorytetowym SzPZ będzie podejmowanie i monitorowane działań dotyczących właściwych nawyków związanych z higieną psychiczną.

W listopadzie 2019 roku przeprowadzono badania wśród uczniów, których celem było poznanie samopoczucia uczniów w szkole i poza nią, pozyskanie informacji czy życie i klimat szkoły ma wpływ na ich zdrowie psychiczne oraz jak uczniowie radzą sobie z sytuacjami stresowymi, z problemami osobistymi i szkolnymi. Na wybór zadania priorytetowego, oprócz przeprowadzonych ankiet, miały również wpływ obserwacja uczniów, informacje zwrotne nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz podjęte interwencje psychologiczno- pedagogiczne.

Zespół ds. promocji zdrowia opracował plan działań mający na celu: Promocję zdrowia psychicznego i bezpieczeństwa uczniów poprzez budowanie właściwych relacji interpersonalnych z rówieśnikami, rodzicami, nauczycielami oraz   kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego.

Problem priorytetowy do rozwiązania:

Niewłaściwe relacje interpersonalne przyczyną wzrostu zachowań zagrażających zdrowiu psychicznemu oraz obniżeniu kondycji psychicznej uczniów.

Oto najważniejsze z zaplanowanych działań:

 1. Cykliczne warsztaty z psychologiem szkolnym, spotkania ze specjalistami z PPP nr 4, godziny wychowawcze:

- tolerancja, szacunek, godność osobista

- stres – jak sobie z nim radzić

- bez przemocy i agresji – rozwiązywanie konfliktów

- radzenie sobie z emocjami

- wzmacnianie poczucia własnej wartości, pozytywnej samoocen.

 1. Comiesięczne apele porządkowe prowadzone przez dyrektorów szkoły.
 2. Promowanie programu – „Halo Jestem” - fundacja FOSA – Młodzieżowy telefon zaufania – wsparcie psychiczne dla dzieci i młodzieży.
 3. Bezpieczeństwo w sieci, Cyberprzemoc, Mowa nienawiści, Hejt – warsztaty, debata, pogadanki:

- Debata szkolna - „Powstrzymaj Hejt”

- zajęcia ze specjalistami z zakresu bezpieczeństwa w sieci oraz cyberprzemocy

- #NIEHEJTUJ - warsztaty Kuby Urbaniaka

 1. Niebezpieczeństwo uzależnień:

  - Warsztaty i szkolenie dla nauczycieli, rodziców i uczniów związane z tematyką higienicznego używania mediów cyfrowych, fonoholizmu oraz budowania relacji w dobie nowych technologii - Fundacja Macieja Dębskiego „DBAM O MÓJ Z@SIĘG”.

 1. Szkolenie uczniów w zakresie mediacji rówieśniczej przez Gdańskie Centrum Mediacji Rówieśniczej.
 2. W celu wyciszenia korytarzy w czasie przerw:

- zorganizowanie „Kącika gier planszowych”

-  czytelnia jako alternatywa spędzania przerw w ciszy i spokoju

-  przerwy na Sali gimnastycznej dla klas młodszych - wyciszenie korytarzy podczas przerwy

- przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, spędzanie przerw na boisku szkolnym

 1. Profilaktyka uzależnień – realizacja programów, działania mające na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomani, nikotynizmie wśród młodzieży.

Przybliżenie    mechanizmów i następstw   wczesnego picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz palenia papierosów.

 1. „Mail zaufania” - Założenie skrzynki e- mailowej, w której uczniowie będą mogli pisać anonimowo o swoich problemach szkolnych.
 2. Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów.
 3. Ścisła korelacja działań z programem Wychowawczo- Profilaktycznym Szkoły.
 4. Współpraca rodziców, wychowawców, nauczycieli oraz psychologa szkolnego w celu szybkich interwencji w przypadkach zaobserwowania zachowań ryzykownych u dzieci, młodzieży.

SZKOLNY ZESPÓŁ DS. PROMOCJI ZDROWIA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

Paulina Promińska – wicedyrektor szkoły

Beata Obłońska – koordynator Szkoły Promującej Zdrowie

Magdalena Koszko - nauczyciel nauczania zintegrowanego

Halina Kowal – nauczyciel biologii

Anna Ekman – nauczyciel przyrody, geografii, wychowawca świetlicy