SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE – rok szkolny 2021/2022 - kontynuacja działań dotyczących właściwych nawyków związanych z higieną psychiczną oraz propagowanie zdrowego stylu życia.

logo SP79                                   logo Szkoły Promującej Zdrowie

Dwa lata temu zespół ds. promocji zdrowia opracował plan działań, który miał na celu: Promocję zdrowia psychicznego i bezpieczeństwa uczniów poprzez budowanie właściwych relacji interpersonalnych z rówieśnikami, rodzicami, nauczycielami oraz kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego.

Pomimo nauczania on-line staraliśmy się realizować zaplanowane działania, modyfikując je do nauczania zdalnego. Okres pandemii i nauczania zdalnego, izolacji rówieśniczej w dużej mierze przyczynił się do pogłębienia problemu zdrowia psychicznego i relacji interpersonalnych uczniów, nauczycieli i pozostałej społeczności szkolnej. Dlatego pragniemy jeszcze przez ten rok szkolny, po powrocie do nauczania stacjonarnego, kontynuować i poszerzyć nasz działania dla wzmocnienia higieny psychicznej i cyfrowej oraz przypomnieć i utrwalić zasady i podstawy zdrowego stylu życia.

Obniżenie poziomu aktywności fizycznej, złe odżywianie, problemy z samoakceptacją, wpływ mediów społecznościowych na postawy młodych osób to problemy, z którymi będziemy musieli się zmierzyć w następnych latach nauki i podjąć działania, które będą miały na celu promowanie zdrowego stylu życia fizycznego jak i psychicznego.

rysunek uśmiechniętych dzieci

Oto najważniejsze z zaplanowanych działań:

 1. Cykliczne warsztaty z psychologiem szkolnym, spotkania ze specjalistami z PPP nr 4 oraz OPZiPU, godziny wychowawcze.
 2. Profilaktyka uzależnień:
 • realizacja programów, działania mające na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomani, nikotynizmie wśród młodzieży. Przybliżenie mechanizmów i następstw   wczesnego picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz palenia papierosów.
 • uzależnienia behawioralne - warsztaty i szkolenie dla nauczycieli, rodziców i uczniów związane z tematyką higienicznego używania mediów cyfrowych, fonoholizmu oraz budowania relacji w dobie nowych technologii.
 • Program #ważne wybory organizowany przez Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień- cykl sześciu warsztatów dotyczących różnych sfer życia nastolatków. Głównym celem programu jest kształtowanie postaw prospołecznych i prozdrowotnych w kontekście zachowań ryzykownych związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, poprzez m.in. rozwój umiejętności rozpoznawania emocji, komunikacji, stawiania granic w relacjach i podejmowania decyzji.
 1. Ścisła korelacja działań z programem Wychowawczo- Profilaktycznym Szkoły.
 2. Współpraca rodziców, wychowawców, nauczycieli oraz psychologa szkolnego w celu szybkich interwencji w przypadkach zaobserwowania zachowań ryzykownych u dzieci, młodzieży.
 3. Kultura korzystania z mediów społecznościowych.
 4. Kontynuacja szkolnego projektu „E-mail Zaufania”.
 5. Psychoedukacja – promowanie zdrowia psychicznego - artykuły na stronie internetowej szkoły i Facebooku szkolnym związanych z higiena psychiczną i cyfrową.
 6. Program Certyfikacyjny “Szkołą Myślenia Pozytywnego” – organizatorem jest Instytut Edukacji Pozytywnej.

W czasie trwania Programu przechodzimy przez różnorodne aspekty wpływające na zdrowie psychiczne zarówno dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych z ich otoczenia. Uczymy się wspólnie jak dbać o samych siebie i o innych, zmieniamy naszą rzeczywistość tak, aby wspierała w nas dobrostan psychiczny i motywowała do edukacji, pozytywnej komunikacji i uczyła jak radzić sobie ze stresem czy lękiem

 1. DZIEŃ TUMBO 2021 - 21 listopada 2021 roku - wydarzenie edukacyjno-charytatywnego: Dzień Tumbo – Dzień Solidarności z Dziećmi i Młodzieżą w Żałobie. Od sześciu lat w listopadzie uczniowie ponad stu placówek edukacyjnych rozmawiają o potrzebach dzieci i młodzieży w żałobie oraz organizują rozmaite akcje charytatywne pokazując, że los rówieśników nie jest im obojętny.
 2. „Gra w dobre zachowanie” – program profilaktyczny dla klas I –ych. Celem programu jest ograniczenie zachowań problemowych (w tym: uzależnień) oraz poprawa zdrowia psychicznego. Eliminowanie zachowań niepożądanych (agresywnych, niezgodnych z zasadami i poleceniami nauczyciela) odbywające się w ramach regulacji grupy działającej w oparciu o przyjęte zasady.
 3. OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ SZCZĘŚCIA - 20-26.09.2021r.
 4. Światowy DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ – 21.11.2021r.
 5. Gazetki tematyczne dotyczące zdrowia psychicznego – informacje na szkolnych korytarzach dotyczące zdrowia psychicznego, m.in. gdzie uzyskać pomoc psychologiczną (np. Telefon Zaufania).
 6. Program edukacyjny BRITA – Filtrujemy dla Bałtyku- Akcja skierowana jest do dzieci w wieku szkolnym, ponieważ wierzymy, że jeśli naprawdę ma się coś zmienić – to trzeba zacząć edukację od najmłodszych lat. Ufamy we wrażliwość, empatię i otwartość dzieci. Chcemy im pokazać, jak ogromny wpływ na świat mają ich codzienne wybory i zachowania.
 7. Wspomaganie oraz podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców i opiekunów prawnych dzieci i młodzieży poprzez warsztaty oraz wskazanie spotkań on-line ze specjalistami w ramach miejskiej kampanii edukacyjnej Gdańskiej Akademii Rodzica.
 8. Podjęcie działań mających na celu zwiększenie aktywności fizycznej uczniów i ich rodzin, propagowanie zdrowego stylu życia – projekty, turnieje.
 9. Warsztaty dla klas młodszych „W krainie zdrowego odżywiania” - w ramach programu 6-10-14 dla Zdrowia.
 10. Konkursy plastyczne propagujące zdrowy styl życia i dbałość o zdrowie.
 11. Higiena osobista – reżim sanitarny w okresie pandemii.

logo Szkoły Promującej Zdrowie oraz piktogramy: radość, pozytywne relacje, radzenie sobie ze stresem, komfort fizyczny i psychiczny