Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pt.
„Jan Brzechwa -Wiersze znane i lubiane”

 

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego

ul. Szyprów 3

80 – 335 Gdańsk

tel./fax  58  557 98 22

e- mail: sekretariat@SP89.edu.gdansk.pl                         

CELE KONKURSU:

Zapoznanie dzieci z postacią Jana Brzechwy i jego twórczością.

Zachęcenie dzieci do czytania polskiej poezji.

Rozwijanie wyobraźni i aktywności plastycznej.

Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej.

Stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych talentów.

ADRESACI KONKURSU:

W konkursie mogą brać udział uczniowie z klas I –III ze szkół podstawowych województwa pomorskiego.

ZADANIA KONKURSOWE:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie:

Pracy plastycznej do wybranego wiersza Jana Brzechwy.

Format pracy: nie większy niż A3. Praca płaska.

Technika wykonania – dowolna.

Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową. Prace zbiorowe nie będą rozpatrywane.

Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora pracy, klasę, do której uczęszcza uczestnik; nazwę szkoły; imię i nazwisko nauczyciela; telefon kontaktowy do nauczyciela/szkoły oraz tytuł ilustrowanego wiersza (prosimy o drukowany zapis informacji).

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC   

Prace należy składać osobiście lub drogą pocztową do 22 kwietnia 2022r. na  adres:

Szkoła Podstawowa nr 89

ul. Szyprów 3

80 – 335 Gdańsk

z dopiskiem: „Jan Brzechwa -Wiersze znane i lubiane”.

OCENA PRAC

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

I kategoria - uczniowie klas I i II

II kategoria -uczniowie klas III

Oceny prac biorących udział w konkursie dokona komisja powołana przez Organizatora konkursu.

Kryteria oceny prac:

- zgodność z tematem (wiersze Jana Brzechwy),

- estetyka i samodzielność wykonania pracy,

- kreatywność i pomysłowość plastycznego przedstawienia wiersza.

Termin ogłoszenia wyników – maj 2022 r. poprzez publikację nazwisk laureatów na stronie internetowej szkoły https://sp89.edu.gdansk.pl/pl  w zakładce Konkursy.

Zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z laureatami konkursu.

Z każdej ze szkół można przysłać maksymalnie 6 prac.

Dane osobowe uczestników pozyskane będą wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione osobom trzecim.

Przekazując pracę na konkurs uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie internetowej Organizatora.

Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

Postanowienia końcowe.

Nadesłanie prac jest jednoznaczne z przekazaniem na rzecz organizatora prawa do nieodpłatnego wykorzystania pracy w celach związanych z konkursem, w tym promujących konkurs oraz wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art.6 ust.1 ) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r ). Kontakt z Inspektorem ochrony danych, email: iodo@sp89.pl Pani/Pana dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu: organizacji i przeprowadzenia konkursu. Nadesłanie prac z kartkami informacyjnymi jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Kontakt z organizatorem

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem konkursu tel. 58 557 98 22 lub e-mail: krystyna.jaglowska@gmail.com